Home Church engasjerer seg som modermenighet til menighetsplanten Fornebu Misjonskirke

Fornebu er en ny bydel med 7000 innbyggere. I løpet av få år skal det bo 30 000 mennesker i dette området. Flytting og nyetablering gir mange muligheter til å skape noe nytt. Vi i Home Church ønsker at menighetsplanting skal være en del av vår identitet og opplever det svært spennende å få være med å plante en ny kirke i en helt ny bydel.

Anne Hansli fra Misjonskirken er leder for menighetsplanten på Fornebu. Hansli har en visjon om å etablere en menighet med fokus på smågrupper og storfellesskap, som er tjenende i nærmiljøet. Anne Hansli har allerede kontakt med en stor gruppe mennesker gjennom ”etter skoletid”, strikkeklubb, bibelgruppe, bønnemøte og familiesamlinger.

Home Church sin oppgave som modermenighet vil være å bidra med ressurspersoner, gi økonomisk støtte, være bønnepartnere og å støtte til lederne.

Misjonskirken støttet Home Church i plantingsprosessen. Nå opplever vi det inspirerende å skulle få være en del av denne spennende nyplantingen som vi har mye til felles med. Misjonsoppdraget blir her viktigere en kirketilhørighet.

Vi tror vi har mye å lære av hverandre og gleder oss til samarbeid.

Vi ber og drømmer om en stor og livskraftig menighet på Fornebu

Bildet / image: Torben Joswig, nasjonal leder i Misjonskirken, Bente Sandtorp og Espen Thilesen, begge pastorer i Home Church og Anne Hansli, pastor i menighetsplanten Fornebu Misjonskirke.

Church plant at Fornebu

Home Church is involved as a parent church for the church plant Fornebu Misjonskirke

Fornebu is a new district with 7,000 inhabitants. In a few years 30,000 people will live in this area. When people relocate and start-up it also gives many opportunities to create other new things. We at Home Church want church planting to be part of our identity and find it very exciting to be able to plant a new church in a whole new district.

Anne Hansli from the Misjonskirke is the leader of the church plant at Fornebu. Hansli has a vision of establishing a congregation focusing on small groups and larger fellowship, serving in the local community. Anne Hansli already has contact with a large group of people through “after school”, knitting club, bible group, prayer meeting and family gatherings.

Home Church’s responsibility as a parent church will be to help with human resources, provide financial support, be prayer partners, and support leaders.

Misjonskirken Norge supported the Home Church in the planting process. Now we find it inspiring to be able to be part of this exciting new planting that we have a lot in common with. Here our mission assignment becomes more important than church affiliation.

We think we have a lot to learn from each other and look forward to work together.

We pray and dream of a large and vibrant church at Fornebu!